Άτυπα Πλακώδη Κύτταρα Απροσδιόριστης Σημασίας [Atypical SquamousCells of Undetermined Significance] – (ASC-US)

Η εξέταση κατά Παπανικολάου (που κάνετε πρόσφατα,) έδειξε ότι υπάρχουν κάποιες άτυπες αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας οι οποίες, όμως, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και καλούνται άτυπα πλακώδη κύτταρα απροσδiόριστης σημασίας (ASC-US). Τα άτυπα πλακώδη κύτταρα απροσδιόριστης σημασίας μπορεί να προκληθούν από κάποια αντιδραστική αλλαγή, όπως λοίμωξη, φλεγμονή ή προκαρκινική βλάβη.